۳۲۰۰۰
نصب پارکت
۵۵۰۰۰
نصب کفپوش
۶۰۰۰۰
نصب پوستر و پرده
۴۲۵۰۰
نصب کاغذ دیواری
نصب پارکت لمینت

قیمت : ۴۵,۰۰۰ ریال
نصب لمینت شامل اجرای فوم سایلنت و خدمات نصب می باشد که به طور کامل توسط نصابان حرفه ای انجام می پذیرد.
حداقل متزاژ نصب برای لمینت، چهل(۴۰) مترمربع می باشد و متراژ کمتر از این مقدار معادل ۴۰ مترمربع محاسبه می گردد.
هزینه نصب قرنیز و ایزارهای مورد نیاز به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

نصب کفپوش pvc

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ ریال
نصب کفپوش شامل چسب و خدمات نصب می باشد که به طور کامل توسط نصابان حرفه ای انجام می پذیرد.
حداقل متزاژ نصب برای کفپوش pvc، چهل(۴۰) مترمربع می باشد و متراژ کمتر از این مقدار معادل ۴۰ مترمربع محاسبه می گردد.
هزینه نصب قرنیز و ایزارهای مورد نیاز به صورت جداگانه محاسبه می گردد.

نصب قرنیز و ابزارآلات چوبی یا pvc

قیمت : ۲۵,۰۰۰ ریال
نصب ابزارآلات به طور کامل توسط نصابان حرفه ای انجام می پذیرد.
حداقل متزاژ نصب برای قرنیز و سایر ابزارآلات، هفتاد(۷۰) متر در طول می باشد و متراژ کمتر از این مقدار معدل ۷۰ متر محاسبه می گردد.

نصب پرده زبرا و دو مکانیزم

قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ ریال
نصب پرده های زبرا و دو مکانیزم یا همان شب و روز در دکولند توسط نصابان حرفه ای و به بهترین نحو صورت می پذیرد.
حداقل تعداد نصب برای پرده های زبرا و دو مکانیزم، ۳ عدد می باشد و تعداد کمترین از این مقدار معادل ۳ عدد در نظر گرفته می شود.

نصب کاغذ دیواری عرض ۵۳ سانتیمتر

قیمت : ۱۵۰,۰۰۰ ریال
نصب کاغذ دیواری توسط پرسنل و تیم حرفه ای نصابان دکولند با بهترین برندهای چسب صورت می پذیرد. حداقل نصب برای کاغذ دیواری ۱۰ رول می باشد و تعداد رول کمتر از این مقدار با تعداد ۱۰ رول مورد محاسبه قرار می گیرد.
دیوارهایی که نیاز به زیرسازی و یا کندن کاغذ دارند به صورت توافقی با کارشناسان دکولند، برآورد هزینه می گردد.

نصب پوستر

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ ریال
نصب پوستر توسط پرسنل و تیم حرفه ای نصابان دکولند با بهترین برندهای چسب صورت می پذیرد. حداقل نصب برای پوستر ۱۰ متر مربع می باشد و متراژ کمتر از این مقدار با مساحت ۱۰ مترمربع مورد محاسبه قرار می گیرد.
دیوارهایی که نیاز به زیرسازی و یا کندن کاغذ دارند به صورت توافقی با کارشناسان دکولند، برآورد هزینه می گردد.

نصب کاغذ دیواری عرض ۷۰سانتیمتر

قیمت : ۳۰۰,۰۰۰ ریال
نصب کاغذ دیواری توسط پرسنل و تیم حرفه ای نصابان دکولند با بهترین برندهای چسب صورت می پذیرد. حداقل نصب برای کاغذ دیواری ۱۰ رول می باشد و تعداد رول کمتر از این مقدار با تعداد ۱۰ رول مورد محاسبه قرار می گیرد.
دیوارهایی که نیاز به زیرسازی و یا کندن کاغذ دارند به صورت توافقی با کارشناسان دکولند، برآورد هزینه می گردد.